බංකොළොත් රටේ ක්‍රියාත්මකවන දුෂණ හා වංචා - රැවටීමේ මන්ත්‍රය කියවලා හරියනේ නැහැ - Hiru News 25-06-24