\'නඩුව ඉවර වෙනකන් ක්‍රිකට් පැත්ත පළාතේ යන්නෙ නෑ\' - \'අපි‍ට තියෙන එකම තැන මෙතන විතරයි\' - Hiru News 21-11-23