පොලිස් යතුරුපැදියක් අනතුරට ලක් කළ ත්‍රී රෝද රථය - Hiru News 15-08-19