කෝටිපතියාගේ ඝාතනය - කාඩ් එකෙන් ගුවන් ටිකට්පත් අරන් වට්ස්ඇප් පණිවිඩත් කවු ද කියවලා - Hiru News 03-02-23