දුෂණ විරෝධය දේශපාලන - සටන් පාඨය කරගත් යුගය අවසන් නීති නම් එමටයි අල්ලපු හොරු චුට්ටයි - Hiru News 16-05-24