වැස්ස සතුටක් වුණු සෝමාවතියේ සද්ධන්තයින් - වතුරෙන් සෝදගෙනම විල්ලුවලින් තණ කන හැටි - Hiru News 10-12-22