\'අපි පොහොට්ටුව මේ අයවැයට පක්ෂයි - හොද්දේ ලුණු වැඩි වුණාට ගෑණි දික්කසාද කරන්නේ නැහැ \' - Hiru News 22-11-23