ලක් මවට පදක්කමක් ගෙනා දිරිය දියණිය - කට්ටිය පැනපු හැටි කණ්ඩායම් ප්‍රධානියා කියයි - Hiru News 06-08-22