පාස්කු ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණවල විනිවිදභාවයක් නැහැ - Hiru News 12-07-19