රන්ජන්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි - Hiru News 15-01-20