නිලවරණ නැති ව්‍යවස්ථා අලුත් වන පාපන්දුව - ක්‍රීඩා ඇමතිගේ අස්සන හොරට ගහන්නේ කවුද - Hiru News 23-09-22