බැසිල් ගැන දැමූ ෆේස්බුස් සටහන ගැන වාසු කියපු කතාව - Hiru News 12-02-19