රට වෙනුවෙන් හිරු - හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය - Hiru News 10-04-20