බූරු මූණාට සප් එක දෙන තවත් ගෝලයෙක් අල්ලයි - මහ මොළකරු ලලිත් කන්නන්ගරයි - පොලිසිය කියයි- Hiru News 19-03-23