කෝප් සහ කෝපා කමිටුවල සාමාජිකයින් නම් කෙරේ - ''කුහකයෝ ඉන්නවා නාකි මයිනා කියලා කතා කරනවා'' - Hiru News 22-02-24