නුදුරේදී ම යළිත් මිල වැඩිවිය හැකි තෙල් - ගිනි තියන්න නෙවෙයි ළිප පත්තු කරන්න ඉල්ලන්නේ - Hiru News 24-06-22