යාපනය තොරතුරු තාක්ෂණයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් - කිරීමට විපක්ෂනායකගේ බලාපොරොත්තුවක් - Hiru News 17-06-24