නිරෝධායන නීති නොතකා චිත්‍රපටි බලන්න ගිය හැටි - මුඛ ආවරණ නැති අය සොයා මහරගම වැටලීමක් - Hiru News 14-01-21