පී.හැරිසන් මැණික් ගලක් නෙවේ කබොක් ගලක් - රට අවුස්සලා ජනප්‍රිය වෙන්න දේවල් මේ කරන්නේ - Hiru News 26-05-23