අද දිනයේ ඇඳිරි නීතිය නොපැනවූ හේතුව පොලිසිය කියයි - Hiru News 16-05-19