ජ්‍යේෂ්ඨ ජ්‍යේෂ්ඨ කියල සෙල්ලං දාන්න බෑ - මං මෙච්චර ඉවසුවේ බණ්ඩාරනායකගේ දුව නිසයි- Hiru News 25-11-22