කොවිඩ් දේහයක් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ - මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමිගෙන් විශේෂ අනාවරණයක් - Hiru News 14-01-21