\'මදිද පාරට බැස්සා මතක තියාගන්න අද ගම එදා ගම නෙමේ\' - ජාතික ගොවිජන සම්මේලනයේ දී අනුර කියයි - Hiru News 19-09-23