එන්න කලින් කිව්වේ එකක් කරන්න හදන්නෙ තව එකක් - පරස්පරයක් ගැන මන්ත්‍රී හර්ෂ කියපු කතාව - Hiru News 14-01-21