උතුරු සහ නැගෙනහිරට දකුණේ පොහොට්ටු මන්ත්‍රීවරුන් - Hiru News 24-08-19