ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන යූරියා පොහොර ප්‍රදානය - නවසීලන්තයේ සුරතත් සිරිලංකාවට දිගු වෙයි - Hiru News 14-05-22