ගල්කිස්සේ වෙඩි තැබීම අංජු සහ රොහා කල්ලියේ ගැටුමක් - Hiru News 07-12-18