සල්ලි දෙනකම් ප්‍රින්ට් කරපු කොළ දෙන්නෙ නෑ - දෙනවා කිව්ව සල්ලි නොදීපු නිසා අවුල් වෙලා- Hiru News 19-03-23