රාජ්‍ය ඇමති වසන්ත සේනානායකගේ සහය ගෝඨාභය රාජපක්ෂට - Hiru News 09-11-19