රාවණා පැණියක් මම භාවිත කළේ නැහැ - නිරෝධායනය වන රාජ්‍ය ඇමති දයාසිරිගෙන් ප්‍රකාශයක් - Hiru News 14-01-21