කරුණාවයි මෛත්‍රීයයි එකතුවුණු තැන ආදරය උතුරා යනවා - Hiru News 14-02-20