විභාගය අවසන් කළ දිඹුලාගල දරුවෝ - විභාග කාර්ය මණ්ඩලයට - පාසලට මල් කලඹ දී වැද කෘතගුණ දක්වති -Hiru News 16-05-24