විජේවීරගේ පින්තූරයක් තියලා පහන් පත්තු කරපල්ලා - තව කාලෙකින් පිරිමින්ටත් ළමයි ලැබෙයි - Hiru News 22-02-24