ගෑස් ප්‍රමිතිය සොයන විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු - අපි හොයන්නේ සිලින්ඩර ප්‍රමිතිය විතරයි - Hiru News 01-12-21