මහවැලි ගඟේ අනවසර වැලි කැනීමක් නිසා උණුසුම් තත්වයක් - Hiru News 16-05-19