නරඹන්නන්ගේ නොමනා ක්‍රියා නිසා විනාශ වන රාවණා ගුහාව - Hiru News 16-04-19