පක්ෂය වෙනුවෙන් බෝධි පූජා පවත්වන්නැයි එජාපය ඉල්ලයි - Hiru News 22-02-20