ප්‍රවෘත්තිවලින් ඇමති බන්දුල දැනගත්ත දේ - මොකක්ද එකක් කෙළින් තිබ්බානම් කියන්න තිබ්බා - Hiru News 10-12-22