මහසමුදුර ආරක්ෂා කර ගැනීමට සියලුදෙනා එක්විය යුතුයි - Hiru News 13-06-19