ගාල්ල කොට්ටව රක්ෂිතයෙන් නාඳුනන මළ සිරුරක් හමුවෙයි - Hiru News 12-02-19