තෘප්තිමත් රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කරන බව අනුර කියයි - Hiru News 10-11-19