තියුණු ආයුධයකින් පහරදී මවක් සහ දියණියක් ඝාතනය කරයි - Hiru News 17-05-19