අරගලයට මැනිං ෆ්ලෝටිං මාකට් එක වෙන්කරනවා - අපි නැවත බෙදුණොත් පාර්ලිමේන්තුවත් ගිනි තියයි - Hiru News 06-08-22