නිදහස් පක්ෂ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් ජනපති හමුවේ - Hiru News 12-01-19