කවුද මේ දේශපාලකයින් පස්සේ යන ක්‍රීඩකයා - මේ කොල්ලොනේ ෆොටෝ එකක් ගහන එකට කැත කතා කියන්න එපා- Hiru News 12-06-24