සූරියවැව සත්‍යග්‍රහයට විසඳුම් රැගෙන නිලධාරීන් එයි - ගොවීන් අඛණ්ඩව සත්‍යග්‍රහයේ - Hiru News 22-01-21