නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ආ යුත්තේ මහ මැතිවරණයකින් පසුවයි - Hiru News 12-01-19