දේශීය කුකුල් මස් සහ බිත්තර සදහා සහතික මිලක් ලබාදෙනවා - Hiru News 10-11-19