හිටපු ඇමති කබීර්ට අරණායක භික්ෂු පෙරමුණෙන් චෝදනාවක් - Hiru News 13-06-19