හිරු ශාක්‍යසිංහ මංගල්‍යයට සියල්ල සූදානම් - සම්බුදු සසුන වෙනුවෙන් පුණ්‍යකර්ම රැසක් - Hiru News 15-05-22